Tối hậu thư từ bãi Tư Chính

Posted: 15/08/2019 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh


Trận Bạch Đằng Giang
Lê Năng Hiển

Vấn đề không phải là giàn khoan Hải Dương 8 quay lại bãi Tư Chính
Người Việt Nam không quen thói thập thò
Từ bãi Tư Chính nói về điều công chính
Là tất cả những gì dán nhãn Tàu phải bị nhập kho

Tụi bay không có quyền gì đi tước đoạt tự do
Của một dân tộc hơn 20 năm nội chiến
Tụi bay không có quyền le chiếc lưỡi bò
Dưới sự toa rập của lũ tay sai đê tiện

Dân tộc tao đã quen đối đầu với bọn ngoại bang nham hiểm
Nham hiểm nhất là tụi bay, 1000 năm đô hộ giặc Tàu
Thời kỳ nào cũng có Lê Chiêu Thống
Và cũng có anh hùng Nguyễn Huệ sáng như sao

Lịch sử Rồng Tiên mạnh mẽ bởi binh đao
Mỗi lần mất nước là mỗi lần cứu nước
Nếu cần đổ máu tao hòa chung máu đồng bào
Tao sẵn sàng “Sát Thát” mà không hề từ khước

Trước kẻ ác, không một ai chùn bước
Kẻ ác chính là tụi bay và lũ liếm gót bù nhìn
Hải Dương 8 hay toàn bộ Hải Dương Tàu, chấp hết
Cọc nhọn Bạch Đằng chờ sẵn bọn âm binh!

14-8-2019
Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.