Bắt nạt

Posted: 26/08/2019 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

chẳng qua là ma cũ bắt nạt ma mới
là tù cũ bắt nạt tù mới
người đi trước phá cầu để người đi sau khỏi đi
chẳng qua là giành ăn
nước Mỹ trừ những người da đỏ
ai không phải là di dân
giả sử trước đây đời ông cố ông vải cũng bị đuổi như đuổi tà
thì ngày nay làm gì ta được chiễm chệ
mà vung tay xua đuổi 
hãy nhớ lại khi mình cù bơ cù bất
có người mở rộng vòng tay
sao mình qua cầu đã vội rút ván
đã vội kéo gai rấp ngõ?
bất giác tôi nghĩ đến “chùm nho uất hận”
của John Steinbeck và con đường khó nhọc
từ Oklahoma đến California

20.08.2019

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.