Bài dưỡng | L’art de vivre

Posted: 15/11/2019 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn


The mad poet
Hokusai

Bài dưỡng

Tặng Bắc Phong

Một giờ chánh niệm chưa xong
Đã nghe tạp niệm
Chạy vòng tiêu sơ
Tôi là ai? chương. mơ hồ
Nghe đau cánh quyển
Giữa tờ không không
Có phải em
Đuôi. vân mồng
Cơn mưa hút bụi
Đạm hồng phôi pha
Một ngàn hoa một ngàn
hoa
Tiếng than vọng niệm
U oa
Lập
Lờ

11/11/2019

 

L’art de vivre

(sau nhiều đột chứng)

sống lùi
là một mức. lên
bởi chưng tụt hậu
tự đền xuân xanh
sống ở giữa. vui. rất đành
muốn chậm thì chậm
mà nhanh
cũng

cái bềnh. bồng . ở riêng ta
cái lưng dựa cột
tà tà nghe
nhau
sống. lặng im
như một tàu
lá vừa xanh biếc
đã chau mặt
vàng
sống lơ mơ
sống tàng tàng
chút chăm cây cỏ
lan man
xứ
đời

28/10/2019

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.