CHỮ và chữ

Posted: 07/01/2020 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

Chữ chữ. ào ào bươi ra
tràn lấp địa chấn kinh qua địa cầu
chữ làm bản mặt rầu rầu
chữ trong ruột héo ra ngoài chữ tươi
chữ siêng năng chữ biếng lười
chữ nhân văn khép đười ươi chữ rừng 
chữ âm âm chữ phừng phừng
chữ nhễu nhão chữ tưng bừng cuộc chơi
chữ khóc lóc chữ mếu. cười
chữ nằm bưng mặt ngoài khơi tạ tình
chữ đày đọa mấy sinh linh

Hoàng Xuân Sơn
9 dec. 2019
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.