Thương

Posted: 27/01/2020 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn
Canh Tý khai bút


Hoàng Xuân Sơn
Thanh Trí

80
sầm sập tới
gần
dậm chân tại chỗ bần thần
nghe xanh
ngày nào. lộc. mới cốm chanh
vài khúc mộng nổi
loành quành
vai
lưng 
đi qua hết một cánh rừng
ngựa non giờ đã
lừng khừng yên. cương
a!
nhìn xem một con đường
phía sau
phía trước
mình thương phía nào?

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.