Tiếng hú ngoài bìa rừng

Posted: 11/02/2020 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

Không tim không óc
nút kín tai
tiền ngậm miệng
chúng đang bận ăn
không nghe đâu
đừng kiến nghị
[chả bổ béo djì]
khẩn. với trương 
ối dào
đạo
chi chi đạt
không có quỡn
đồng với chả đồng
tâm đâu ra
thơ thẩn toi công

hãy phát cho chúng
cái bàn chông gãi đít
và đuổi thẳng vô rừng

Hoàng Xuân Sơn
5 tháng hai năm 2020
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.