COVID-19. Cấm cung…

Posted: 25/05/2020 in Thơ, Đức Phổ

Đức Phổ

ngày xưa cung cấm. cấm cung
em trong thành nội chờ mong tin ngoài.
anh bên cửa đợi. trông hoài
cửa thành nội đóng. trong ngoài cách ly.

bây giờ virus cô vi
không đao kiếm. chẳng thành trì bủa vây.
vẫn ngày ngăn đó cách đây
nhà tang từ khước nhận thây nhiễm trùng.

xác người đựng túi ni lông
mồ chôn tập thể vùi nông kiếp người.
anh ngồi đếm lá vàng rơi
lá còn rụng ít hơn đời nhân gian!

Đức Phổ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.