Rừng cháy | Kiến lửa

Posted: 24/07/2020 in Lê Phước Dạ Đăng, Thơ

Lê Phước Dạ Đăng

Rừng cháy

Đốm Lửa tựa vầng Trăng
Mây lùa bàng bạc Lá
Đất vùng vẫy đập đầu
Vết thương loang, máu tỏa
Rừng ré,
cuộn cơn đau …

 

Kiến lửa

Tự biết mình đuối sức cuộc tình
Tôi lặng lẽ leo lên cây thắt cổ
phía dưới chân đùn lên ổ Kiến lửa
buông tay ngã
sấp phía Mặt Trời.

Lê Phước Dạ Đăng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.