Thơ yết hậu chống cúm Tàu | Thơ yết hậu dành cho đám quan dốt hay nói chữ

Posted: 05/08/2020 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh

Thơ yết hậu chống cúm Tàu

Đối với nhân tài thì trù úm
Đối với giặc Tàu thì co rúm
Bác sĩ chẩn bệnh phán một câu
Cúm!

Cúm này WHO gọi cúm Covid
Tự diễn biến từ ta thành địch
Tự chuyển hóa từ địch sang ta
Thích!

Thích nhất là văn minh tuyên giáo
Khai sáng cho dân tộc mếu máo
Cột điện Huê Kỳ về Việt Nam
Xạo!

Xạo quá cho nên cúm không dứt
Cúm từ Đà Nẵng cúm mai phục
Cúm bốc mùi thum thủm khắp nơi
Cứt!

Cứt lần này thúi là cái chắc
Các quan phát ngôn nghe muốn sặc
Dân thì đói hộc máu trào cơm
C…!!!

Bùi Chí Vinh
3-8-2020

 

Thơ yết hậu dành cho đám quan dốt hay nói chữ

Đám quan dốt thường hay nói chữ
Nhân dân bực mình muốn sinh sự
Có thằng dốt nào sống hoài đâu
Tử!

Tử vì dốt là phải dựa cột
Vậy mà cứ khoái thưa khoái thốt
Ai nói không vừa ý lỗ tai
Nhốt!

Nhốt sạch hết danh nhân văn hóa
Cựu chiến binh cũng vô nhà đá
Chỉ còn rặt một lũ “Á đù…”
Má!

Đù má những thằng quan “xác sống”
Dối trá lên ngôi từ cuống họng
Bịp bợm trong từng lời diễn văn
Ngọng!

1-8-2020

Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.