Tịnh đế

Posted: 05/08/2020 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn
Tặng Trương Đình Uyên

Ngồi buồn
lẳng lặng
sen vua
nơi đâu một chút vui đùa
ái phi
bông mưa
vẫn rưới diêu trì
trẫm nghe hương góa bay đi
tận hồi 
mộc mầm nẻ chút ô môi
cưa đôi nhung nhớ
nợ bồi xương văn
ngôi sao đã miết vện vằn
về thôi vân cẩu
về chăm bóng tình
bây giờ hơi áo mần thinh
làm răng trẫm biết
hương quỳnh lục lăng

Hoàng Xuân Sơn
26/7/2020
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.