Classic

Posted: 30/11/2020 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn


Old Guitarist
Picasso

thở nóng tay
lên ngón. rập
vùi
đàn dốc cổ điển
trăng mù khơi
chợt nghe sương hống đầu mây tóc
xanh hết đường cây
biêng biếc
ngôi

đào bới hoang lương
chòm ký ức
có thấy sao nằm im
mấu tơ
ô. mảnh khảnh
hương
chờ bắt được
cánh mỏng huyền trân
trễ xuống bờ

Hoàng Xuân Sơn
1/6/2012
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

Đã đóng bình luận.