Có như là bệnh?

Posted: 07/12/2020 in Luân Hoán, Thơ

Luân Hoán


Phác họa Luân Hoán
Tranh của Trương Đình Uyên

tôi làm thơ đúng mức: chơi
nhưng đọc nghiêm chỉnh thơ người gởi cho

thơ hay
tôi đọc sơ sơ
nhìn tên bài viết thơm tho đủ rồi

thơ ít hay
tôi đọc một hơi
nhiều khi đọc lại bồi hồi nhiều câu
vẩn vơ như tiếc trong đầu
phải chi này nọ
biết đâu bất ngờ

tôi ớn chuyện tôi làm thơ
rồi tôi cũng ớn đọc thơ kiểu mình

phát biểu này rất thật tình
chẳng phải lập dị
trọng khinh điều gì

cũng may chừ đã quá thì
thơ thẩn như món nhâm nhi từng giờ

ngoài trời còn gió lẽ nào
lòng tôi lại dứt thì thào vi vu?

Luân Hoán
06-12-2020
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.