Về

Posted: 20/01/2021 in Hoàng Minh Châu, Thơ

Hoàng Minh Châu

Về núi chăn dê
Hề – về núi chăn dê
Phong giang thiên mãn ê chề
Về núi biếc lượn vòng bay biêng biếc
Cỏ thấp người cao ma đạo trường

Về núi chăn dê
Hề – về núi chăn dê
Treo ngang đầu gậy gió – hoa – trăng

Múa bút lau gầy say sương ảnh
Viết nốt bài thơ hòa thiên nhiên

Về trên núi
Hề – về trên núi
Hát vọng vô vi – hát vọng về
Vái lạy ngàn phương rằng chưa đủ
Một chốn nhân gian – một chứa chan

Dắt dê về núi
Hề – dắt dê về núi
Thác bạc – mây xa – sương nở hoa

Hoàng Minh Châu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.