Tôi thăm | Con trâu về chuồng | Thăm Bồng Sơn

Posted: 17/02/2021 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

Tôi thăm

tôi đi thăm núi thăm sông
một thời lửa cháy làng không có người
anh em giết chóc làm vui
mỹ từ đủ thứ chôn vùi máu xương
tôi đi thăm những con đường
mà khi nhắc đến tôi mường tượng ra …
tôi đi thăm những hồn ma
những hồn sông núi đã xa đã mờ

09.02.2021

 

Con trâu về chuồng

giờ nằm bẹp dí trong chuồng
nhớ thời nghé ngọ nghe buồn gì đâu
hết đồng cạn đến đồng sâu
rạ rơm nhai lại con trâu về chuồng

08.02.2021

 

Thăm Bồng Sơn

Đi qua Phủ Cũ đèo Nhông
Cầu xe lửa cũ trên sông suy tàn
Chiều rồi chưa đến Tam Quan
Đồi Mười còn nắm xương tàn đao binh?

02.02.2021

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.