Archive for the ‘Bảo Trường’ Category

Vĩnh ĐiệnBảo Trường

>self_portrait_in_profile-1914-marc_chagall
Self portrait in profile (1914) – Marc Chagall

Sáng tác: Vĩnh ĐiệnBảo Trường; Tiếng hát: Tuấn Ngọc

[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm nhạc và mp3 file.