Archive for the ‘Nguyễn Tuyết Lộc’ Category

Nguyễn Tuyết Lộc

thieu_nu_trong_thanh_noi-dinh_cuong
Thiếu nữ trong thành nội
dinhcuong

1954. Đất nước lại chia cắt thành hai miền bằng vĩ tuyến 17, lấy sông Bến Hải làm ranh giới. Miền Bắc theo chế độ Cộng Sản – Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Miền Nam – Việt Nam Cộng Hòa, trở thành nơi đón nhận làn sóng ào ạt di cư của dân chúng từ Bắc vào bằng những con tàu há mồm của Mỹ, của Pháp, của Liên Hiệp Quốc hay bằng mọi phương tiện tự túc khác. Họ sợ cộng sản. Người ta nói, đây là cuộc di cư “không tiền khoáng hậu” trong lịch sử Việt nam, còn được gọi là “Operation Exodus” (Chiến dịch Di cư).

Cuộc trưng cầu dân ý ở miền Nam 1955 truất phế Quốc trưởng Bảo Đại. Mỹ đưa Ngô Đình Diệm về làm Thủ tướng, và sau đó trở thành vị Tổng thống đầu tiên của miền Nam, thủ đô là Sài Gòn.

Sông Bến Hải là nhân chứng đã đi vào thi ca của hai miền.
(more…)