Tiễn bạn trước lò thiêu xứ khách

Posted: 01/07/2011 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung

Hài cốt tàn tro
gọi thế nào cũng vậy
chung quy
tam mụôi chân hỏa bên trời
than lửa cố hương
không còn thấy bức
bụi
lai
khứ
vòng vòng
tụ tụ tan tan
huề cả làng thôi oan khuất

lửa nung ba ngàn
tro tất
sá gì xương răng
may mà còn biết quá giang câu thơ
mắt lửa tròng vàng
sổ toẹt giận hờn
vuốt đuôi ấm ức

đừng huyễn về quả báo luân hồi
bánh vẽ ta bà còn không tham ăn
huống hồ phỉnh
mù tăm mù tít

Đáy biển
lò thiêu
ức triệu sinh phần
mồi cá
khác gì nhau
thêm một tẹo thời gian
bóng của phù du không lý bất cứ mệnh nào
nghĩa gì đâu
trước sau tro nước

Nước mắt bi
nước mắt hề
không có con mắt thấu thị xuyên tầng
đố
con mắt điện tử nào thấu được ?

Nguyễn Hàn Chung
Nhà quàn Thiện Tâm 12/03/2008
Nhà quàn Vĩnh cữu 20/06/2011
Houston-Texas
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.