Lên đỉnh Maya | Mùa Ðông đi trại

Posted: 19/11/2011 in Hà Thúc Sinh, Thơ

Hà Thúc Sinh


Tác giả leo lên đỉnh Maya bằng mông

Lên đỉnh Maya

Gãy chân một tháng trước đi tour,
Tiếc dịp lại thêm cả tiếc đô,
Mỹ Mễ đường bay không bỏ trống,
May-a tháp đá cứ chen vô;
Ðầm tây ngần ngại nghe cồm cộp,
Già Việt sorry lết tỉnh khô,
Từng nấc lê mông rồi nấc cuối:
Một nền văn hoá gió vi vu!

11-07

 

Mùa Ðông đi trại

(Tặng các tráng sinh tráng đoàn Lê Lai / Sacramento).

Trưởng hỡi đi đi kẻo tiếc nhiều,
Bảo rằng mới mổ sợ hơi liều,
Phần chiều đoàn tráng ghiền cơm trại,
Lại cũng riêng mình khoái sống lều;
Giọng Nguyễn tiên sinh vừa thổi tới1,
Cốt Hà tráng trưởng đóng băng theo,
“Ðốt lên… bùng sáng…” sao như đóm2!
Quản lửa đâu rồi… trưởng… muốn… thiêu…

[1] Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, tác giả bài Ðêm Ðông;
[2] “Ta đốt to cho bùng lên sáng”, lời bài Gọi Lửa, nhạc sinh hoạt Hướng Ðạo.

10-04

Hà Thúc Sinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.