Rụng xuống trăm năm

Posted: 17/02/2012 in Âm Nhạc, Âu Thị Phục An, Thơ, Trần Quang Lộc

Thơ: Âu Thị Phục An; Nhạc: Trần Quang Lộc; Tác giả trình bày


Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file

Đã đóng bình luận.