Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Nguyễn Đình Toàn; Tiếng hát: Hoàng QuânDiệu Hiền


Nguồn: Tác giả gửi nhạc và mp3 file

Đã đóng bình luận.