Đằng giang tự cổ | Nghị quyết hội nghị Diên Hồng

Posted: 16/05/2012 in Thơ, Tường Linh

Tường Linh


Trận Bạch Đằng Giang – Lê Năng Hiển

Đằng giang tự cổ

Biển Đông: Lãnh hải Việt nam ta
Một khối giang sơn, một mái nhà
Xương máu tiền nhân băng sóng góp
Óc tim hậu thế vượt trời ra
Chủ quyền giữ vững sau như trước
Khí phách nêu cao trẻ nối già
Thủy quái đời nay đừng tác quái
“Đằng Giang tự cổ” máu ai pha?

(Sài gòn tháng 4 năm 2011)

 

Nghị quyết hội nghị Diên Hồng

Hội nghị Diên Hồng mấy lão ông
Lập thành Nghị quyết cứu non sông:
– Hi Sinh! Cả nước hô xung trận;
– Quyết chiến! toàn dân thét tiến công;
Giặc ác vung đao từ phương Bắc
Đất lành dựng lửa phía trời Đông
Ngàn năm đô hộ đâu toàn thắng?
Địch huyết Đằng giang sắc vẫn hồng.

(Sài gòn tháng 4 năm 2012)

Tường Linh
Nguồn: Phan Đắc Lữ chuyển bài

Đã đóng bình luận.