Giai điệu buồn Paris

Posted: 24/09/2012 in Âm Nhạc, Phạm Ngọc, Quỳnh Lan, Thơ, Vũ Thái Hòa

 

Nhạc: Vũ Thái Hòa [Bản ký âm PDF]
Thơ: Phạm Ngọc
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Slide show: Jean Paul Vu
Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm và YouTube link

Đã đóng bình luận.