Cứ để

Posted: 12/10/2012 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn


Metamorphosis of a poet – Mago

một.
cứ vẽ liều con mắt                     thơ
rồi để ngắm
giữa bụi bờ
thâm xuyên
cứ vai trần.      đấy
ngồi thiêng
sợi dây lạc chõng
qua miền ngực              thơm
cứ bù xù           tóc                   bờm xờm
cứ chớt nhã
bờm xơm
với đời
cứ nói               nói                    cười cười
cơn điên lẩm bẩm
nằm chơi                       với
khùng

hai.
cứ lần hồi.  lết.  xuống hang
cứ để câu cú.  bàng hoàng.  say.  ngâm
phòng khi gặp.  bóng.  ôm chầm
đè.  thân ngã xuống
giữa lâm râm.  người

Hoàng Xuân Sơn
11. 7. 2012
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.