Tầm vông

Posted: 11/11/2012 in Thơ, Trần Thị LaiHồng

Trần Thị LaiHồng


Hình VinaTro.com

tập tầm vông
tay đây không tay đó có
tập vọ vọ
tay đó có tay đây không

tay có tay không
tay không tay có
đó không đây có
đó có đây không

ngỡ có bỗng không
khi không bỗng có
đầy tay có đó
phủi trắng lại không

có có không không
một khúc tầm vông
ba tấc đất thó
không lại hoàn không

– Có có không ??? – Không !
– Không ??? – Không có có !
– Có không ??? – Không có !
– Có có hay không ???

tập tầm vông
tay mô không tay mô có
tập vọ vọ
tay mô có tay mô không

có không một mảy bụi hồng
có không một cánh chim hồng bay qua …..

Trần Thị LaiHồng
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.