Nếu mai mốt tôi về Hội An

Posted: 17/04/2013 in Âm Nhạc, Nguyễn Hữu Tân, Thơ, Trần Trung Đạo


 
Nhạc: Nguyễn Hữu Tân
Thơ: Trần Trung Đạo
Tiếng hát: Trần Trung Đạo
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Đã đóng bình luận.