Gió mới

Posted: 06/05/2013 in Thơ, Trang Châu

Trang Châu
Gởi Nguyễn Đan Quế

nguyen_dan_que_3
Bác sĩ Nguyễn Đan Quế

Anh nói giùm tôi
Đã đến lúc
Không thể coi bóng đêm
Là mặt trời
Không thể lấy lá úa
Làm mùa xuân

Anh nói giùm tôi
Hoa tình người
Không nở trên mũi súng
Trái hận thù
Chỉ úng đất quê hương

Anh nói giùm tôi
Mười năm tù ngục
Máu tự do
Vẫn chảy trong hồn

Anh nói giùm tôi
Thêm một lần tù ngục
Là thêm dầu
Cho lửa bốc cao hơn

Anh nói giùm tôi
Anh nói giùm người
Anh nói giùm thế giới
Đất nước chúng ta
Đất nước chúng tôi
Cần một luồng gió mới

Trang Châu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.