Một chia xa là suốt trăm năm

Posted: 23/05/2013 in Âm Nhạc, Cung My, Nguyễn Quyết Thắng, Phan Các Chiêu Hằng, Thơ


Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Thơ: Phan Các Chiêu Hằng
Tiếng hát: Cung My
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Đã đóng bình luận.