Archive for the ‘Phan Các Chiêu Hằng’ Category


Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Thơ: Phan Các Chiêu Hằng
Tiếng hát: Cung My
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube