Đọc Luân Hoán thơ thơm từ gốc rễ tình | Bị

Posted: 02/10/2014 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

bia_tho_thom_tu_goc_re_tinh

Đọc Luân Hoán
thơ thơm từ gốc rễ tình

cứ ngồi cười cười
vọc sông thành núi
cứ ngồi bươi bươi
vọc huê thành lá

một đóa bời lời
dòm vô mặt rạng
vẫn ngồi cười cười
đầu hôm tới sáng

ghì xuống đè xuống
ê. đừng nhổm dậy
cái xác khư khư
cái thần động đậy

ối dào. vẫn thở
cái rất quen [là]
mần thơ từng chặp
không cáp thì quà

29 sept. 2014

 

Bị

[ tự nhiên nghĩ tới chàng luân ]

bị anh bày hàng hơi lâu
bị tôi úng thuỷ nên cầu gãy ngang
vẫn đời guốc mộc làm sang
lội khắp ngõ hẻm cùng hang ổ tình
anh hay lên ngựa thình lình
tôi vẫn cuốc bộ giữa thinh không này
[ bọn mình cùng dạng thày lay ]

29 sept. 2014

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.