Chi chít cây cành

Posted: 17/10/2014 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

california-in-autumn

lục bát lạc bút. hai
lục là lục lạo bất chừng
nên nghe sục sạo từ lưng lửng
cười
lạc ở đây là niềm vui
lạc cũng có nghĩa là đi trật đường [rầy?]
ta bà thế giới đi chẳng mưu cầu
thỉnh thoảng gắp được một chữ
mồi chài một câu
lượm. lượm. và lượm
há chẳng phải là niềm thống khoái [ma nồ]
ư?

ê a
thằng ê. vừa chạy vừa ê
quả bóng lăn giữa bộn bề chơn không
chơn mày còn một sợi lông
đụng phải tóc bồng. quả bóng dội ra
thằng a. vừa chạy vừa la
quất túi bụi phía ta bà. bóng bay

lụp cụp
miệng thổi tía lia . tâm loạn đã
tu huýt nằm đâu. gà lộn chuồng
tuyệt tự hăm he tuồng đẻ đái
trái vải sâu nằm hỏi tội đuông

từng bước từng . . .
nói rõ ra nói trắng ra
xin đừng ấm ớ mù mờ tai nheo
con cua thủng thẳng qua đèo
ba chưn bốn cẳng người leo lên lầu

hem.
vân gỗ hiện ra hình văm-pài
ngồi trên bàn cầu rúng động thân vai
máu hút máu hút máu hút máu
phế thải ra ngoài cuộc trần ai

bợt phếch
kỹ quá
kỹ không ai chịu thấu
[mình thì cứ
phiên phiến cuộc đời
cho xong]

cầu toàn
everything will be ok
every thing will be
everything will
everything
every
ever
eve
e
e
e
e

Hoàng Xuân Sơn
tháng 8 năm 2014
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.