Dê lầm đường Quan lạc lối

Posted: 31/01/2015 in Thơ, Đặng Châu Long

Đặng Châu Long

lost_goats

Có hai tá dê non
Một nửa tính nông thôn
Một nửa mơ phố thị
Cùng bàn nhau xuất sơn

Nửa bầy chọn thanh bần
Cảnh nghèo lạc đạo nhân
Nửa bầy ham phú quí
“Trốn” vào cửa nhà quan

Chuyện ở lậu không bền
Râm rang rộn ràng lên
Quan chủ bèn “chỉ đạo”
Trả lại đám dân hèn

Khố rách vẫn bị bòn
Tiền tỉ vẫn muốn hơn
Khốn cho đồ nhà khó
Nhọ thâm như miệng quan

Đặng Châu Long
28-01-2015

Đã đóng bình luận.