Phải biết

Posted: 23/02/2015 in Thơ, Trần Hoài Thư

Trần Hoài Thư

dan_di_khang_chien

Phải biết em mơ sao vàng sao bạc
Thì ta vất bằng vất cấp đi bưng
Dụ đám cô hồn thảo khấu lục lăng
Kháng chiến trường kỳ lên nguyên nhung thống soái…

Trần Hoài Thư
(trong thi phẩm Nhủ đời bao dung)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.