Uống rượu với Phàn Khoái

Posted: 04/07/2015 in Kha Tiệm Ly, Thơ

Kha Tiệm Ly

bang_huu_cung_ly

Gặp nhau đây mới biết địa cầu chưa đủ lớn,
Để chứa bước chân hào kiệt muốn tìm nhau
Hay cho câu “đồng thanh tương ứng”
Hay cho câu “đồng khí tương cầu”!

Ngàn năm chưa dễ được duyên kỳ ngộ,
Rượu tương phùng sao chẳng cạn thiên bôi?
Lời chính khí nén trong lòng ăm ắp
Nay tung ra, lệch núi nghiêng đồi!

Nào ai biết non cao nghìn trượng
Nào ai hay biển vạn trùng sâu.
Đao mổ lợn tàng tàng đao danh tướng
Áo rách vai lồ lộ áo công hầu.

Đệ ngao ngán nhìn thằng hề múa may chữ nghĩa
Ta ôm bụng cười lũ khỉ khoa gươm!
Võ nghệ mèo quào mà ba hoa lếu láo
Văn ba xu cũng mang thói điếm đàng!

Thời tao loạn mới biết ai hào kiệt
Ai trí, ai ngu, ai dũng, ai hèn.
Chớ đấp điếm vì người sau vẫn biết,
Ai ngợm, ai người, ai trắng, ai đen!

Vô lại tiểu nhân ngày ngày trơ mặt
Lọc lừa nhau, giành giật đỉnh chung
Rượu nghĩa khí nằm trong bầu kín nút
Cũng muốn vọt ra cùng luận anh hùng.

Rựơu hảo hán rót bung trời hảo hán
Gươm hùng anh mài bén dạ hùng anh
Cùng ước hẹn một ngày mai xán lạn
Bút dọc gươm ngang, thỏa sức tung hoành.

Lúc mạt lộ khó vá trời mảng lớn
Chí gởi non cao mà vận bất phùng thời.
Nhằm vào buổi trí ngu đảo lộn,
Thì hiền tài chẳng khác thứ đồ chơi!

Kha Tiệm Ly
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.