Yêu người tự buổi Đông Sơn

Posted: 05/09/2015 in Khổng Trung Linh, Thơ

Khổng Trung Linh

dan_viet

Người về soi mình trên mặt trống
Vạn sóng sầu vây quanh nước non
Buồm xuôi thất lạc hồn chim trĩ
Bờ xa ủ nắng mái cong cong

Ngưòi về sông Mã, nhớ sông Lam
Nhớ phím độc huyền buổi xa xăm
Thương hạt lúa nước nguồn minh triết
Thương mầu đất trắng gốm hoa làng

Người về soi tìm lại bóng ai
Mật hương thơm cảo nét chưa phai
Gấm hoa bát ngát miền phương thảo
Trống thiêng uy thúc giặc biên ngoài

Tôi về tôi tìm lại bóng tôi
Áo lam, gậy trúc thuở chia phôi
Đông Sơn giáp tan, đồng trụ chiết
Thương ai thương tự vạn vạn đời

Khổng Trung Linh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

Đã đóng bình luận.