Uống rượu với Lỗ Trí Thâm

Posted: 27/10/2015 in Kha Tiệm Ly, Thơ

Kha Tiệm Ly

lo_tri_tham

Ta mời nhau chẳng lời khách khí
Một bên thư hương, bên kẻ võ biền.
Múa thiền trượng thách cùng phường ma quỷ
Khí phách giang hồ đãi bốn biển anh em.

Ta vẫn biết căn lành mình chưa đủ,
Nhưng chiếc áo nào làm được nhà tu? *
Ta uống rượu mà lòng trong như rượu,
Ngũ giới chỉ dành cho kẻ phàm phu!

Ta giận chết lũ trong môi ngoài miệng,
Mượn áo Như Lai mua bán Phật, Trời.
Đệ cười chết kẻ làm “thơ té giếng”
Dựa thế dựa thần thoát nhảy lên ngôi!

Cũng chỉ bởi quan ôn tham, ác.
Nên Lương Sơn nghĩa sĩ tuốt gươm mài.
Bởi chữ nghĩa rơi vào thời mạt pháp,
Nên trường văn bút đệ lạc loài!

Trời đất rộng chẳng thiếu gì hảo hán,
Kẻ chân tu còn khó gặp hơn trời!
Uống đi đệ! Hẹn một ngày rực nắng
Quảy túi giang hồ trăng gió thảnh thơi chơi!

Kha Tiệm Ly

(*) Trộm ý câu “chiếc áo không làm nên nhà tu”

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.