Chợt nghe…

Posted: 12/12/2015 in NP phan, Thơ

NP phan

tram_tu

chợt nghe lòng đã sang mùa
trời se sắt mộng bỏ bùa nhân sinh
chút buồn trôi dạt lênh đênh
sương đầu bãi gió cuối ghềnh phân vân

chợt nghe luống cuống bước chân
ngữ ngôn lặng tắt, tần ngần một tôi
đong đưa biển động sóng dồi
trăm năm vắng một chỗ ngồi bao dung

chợt nghe vọng tiếng muôn trùng
mang mang trong cõi riêng chung mịt mù
chắp tay cúi lạy mùa thu
đền duyên ma mị, viễn du một đời

NP phan
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.