Đôi bờ thời gian / The two ends of time

Posted: 29/12/2015 in Nguyễn Văn Gia, Thiếu Khanh, Thơ

Nguyễn Văn Gia

Chân dung thiếu nữLụa - Tôn Thất Đào
Chân dung thiếu nữ
tranh Lụa – Tôn Thất Đào

Đôi bờ thời gian
Gởi Phương Lan

Vẫn là em
Rất dịu hiền
Thảo thơm với mẹ
Nghĩa tình với thơ
Vọng phu xưa – Em bây giờ
Chữ Tâm
đứng giữa đôi bờ thời gian 
Phải chờ đến nửa trăm năm
Để anh mới nhận ra anh lần đầu
Ngày xưa
Đuổi bắt chiêm bao
Nửa hư
Nửa thực
Lẫn vào cơn say
Người xưa đâu?
Giờ em đây
Cam lai
Khổ tận
Đời này bên nhau
Vẫn là em
Thuở ban đầu.

(Nguyễn Văn Gia, Lặng Lẽ Phù Sa, nxb Hội Nhà Văn, 2015).

The two ends of time
*to Phương Lan

It’s you
Meek and tender
Lovely in my poems
And attentive to our mothers
The wife in days of yore waiting for her man in her prime
You are now putting your heart between the ends of time
Only after a half of a hundred years have gone by
Do the first time I recognize me in the eye
I used to follow a dream
In the olden days
Half real
Half unreal
Blended in a craze
Where have the old days been to?
We are here now me and you
After rain
comes fair weather
You and I in this life from the word go together

Nguyễn Văn Gia
Translated by Thiếu Khanh

Nguồn: Thiếu Khanh gửi

Đã đóng bình luận.