Ở chỗ trồng người

Posted: 10/04/2016 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

tri_tue_cum_gong_2

tạc tượng ở đó lâu nay có khác
sắp đặt, ép ra người
vừa nô dịch vừa không con ngươi
trong bốn bức vô hình khó từ chối
thép đã tôi, không hề hối lỗi

có người muốn ra khỏi tối
không khỏi xích côn đồ
em ý thức mình ngoài cuộc đổi
khi thống nhất hôn phối với lệ thuộc
hòng được yên ngôi

giữ đảo, buộc im hơi
là con cá đã cắn mồi
nghi ngờ im thin thít
mở cửa ra xem
bóng tài bồi viên tịch

lửa lòng dân cháy nghịt
kẻ tạc tượng vực giấy gói
em ngậm bao nhiêu nỗi
ở chỗ trồng người tụt đức suy đồi
ý là trăm năm chưa tới

chỗ trồng người đệ nạp. nuốt tươi
ngóng ngút. kêu hụt ngoài khơi
đời cuộc đổi, buộc người đổi
đồng phục, rập tuồng gian dối
khoe tiếng anh hùng, thẹn với bầy tôi

Viên Dung
29/02/2016
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.