Bạn đến chơi nhà / A friend’s visit

Posted: 31/05/2016 in Nguyễn Khuyến, Thơ, Yên Nhiên

Nguyễn Khuyến
Yên Nhiên chuyển sang Anh ngữ

nha_que_2

Bạn đến chơi nhà

Đã bấy lâu nay bác tới nhà
Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa
Ao sâu nước cả khôn chài cá
Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà
Cải chửa ra cây, cà mới nụ
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa
Đầu trò tiếp khách trầu không có
Bác đến chơi đây ta với ta

A friend’s visit

Long time no see, and then you came ​to m​y place​
​The children went out​, the market ​is ​far away
The pond is too deep, the water too rough to fish
The garden is ​bi​g and sparsely fenced: hard to catch a chicken
Mustard greens merely sprouted, eggplants are budding
Gourds just shed the shucks, luffa​s​ are blooming
I — a host without betel to offer his guest
And here we are, together again, just for old times’ sake

Nguyễn Khuyến
Yên Nhiên chuyển sang Anh ngữ
Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.