Xả đúng qui trình – dân không được tính | Đi chết đi !!!!!!!

Posted: 26/10/2016 in Thơ, Đặng Châu Long

Đặng Châu Long

thuy_dien_ho_ho_xa_lu

Xả đúng qui trình – dân không được tính

Chiều mực nước các sông rất thấp
Đó là lời Chủ tịch xã Hương Đô
Năm giờ chiều Hố Hồ xả năm cửa đập
Chỉ một giây tuôn một ngàn tám trăm khối nước
Giữa khuya Quảng Bình ước tám ngàn
Hà Tĩnh hai mươi bốn ngàn nhà chìm trong nước
Chết và mất tích hai mươi con người nghe nhẹ như bông vông 
Như lời Phó sở Nông nghiệp Nghệ An
Xả lũ đập chỉ tính đến an toàn không cho vỡ
Về phía dân tự xoay sở tự lo
Tính mạng dân to ngang với lũ gà
Ôi gần dân trọng dân làthế đó
Che chở cho ai và làm việc vì ai?
Trên bốn trăm thủy điện vây miền Trung
Lơ lững dầu dân bốn trăm bom nước
Rừng đầu nguồn sau trước đã trụi trơ
Chỉ còn đây những nguy cơ và hiểm họa
Nhân tai!!

16-10-2016

 

Đi chết đi !!!!!!!

Sao cứ đọa dân tôi
muốn xả lũ cứ xả
dân lầm than vất vả
ai ngó ngàng phận người
biển thì bị đấu độc
formosa làm trời
trên bàng quan như hến
dưới tha phương tả tơi
sao cứ đọa dân tôi
sao không diệt bọn ác
để chúng nhơn nhơn cười
như một lũ đười ươi
đã lụt còn xả lũ
bây có phải là người?
Đi chết đi cho rồi
Ai cần đồ chết tiệt
chẳng xứng là con người

15-10-2016

Đặng Châu Long
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.