Đám hề

Posted: 10/03/2017 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong

bao hội viên
giữ được thanh danh
trong sáu thập niên
hội nhà văn?

hết áo thụng vái nhau
lễ hội
đến tụ bè
giải thưởng tuyên xưng

bày đặt
các công trình văn hóa
hưởng lộc
từ tiền thuế nhân dân

hỏi đất nước
đang hồi nghiêng ngửa
cần đám hề như thế
hay không?

Bắc Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.