Khúc người. Sao hóa dại điên

Posted: 28/03/2017 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

1.
Người điên. Và khúc mua vui
Bầy chó động dục. Nói cười tuồng luông
Rêu. Và hình nộm cởi truồng
Sóng đùa động cởn. Cạn tuôn lệ thừa
Kim xuyên. Tròng mắt te tưa

2.
Bờ tường. Dài những sao băng
Tiếng rơi đọng vũng. Nhăn răng nộm cười
Đá vôi. Núi dựng đãi bôi
Ngửa mặt mếu khóc. Hỏi Trời Phật đâu
Biển núi hoán vị. Rầu rầu

3.
Đêm hiện thân. Đêm ẩn mình
Lỏn đi khuất tất. Nhân sinh cùng đồ
Phước họa. Trộm cướp tri hô
Hành hình vô ngại. Dãy mồ oan khiên
Trông xa. Thấy trước nhãn tiền

4.
Mê lộ. Và những khuỷu tay
Ẩn chôn vết tích. Thài lai chứng từ
Đang đêm. Ma đuổi cành khô
Rung chuông Gióng trống. Đội mồ kêu oan
Oan mặc. Nằm đó thở than

5.
Người điên múa. Khúc cờ tàn
Du thủ du thực. Hổn mang kiếp nầy
Nhặt mơ kết cõi. Vui khuây
Mặt người biến thú. Trật trầy cưỡng dâm
Máu. Là biển nhuộm trăng rằm…

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.