Bài học vỡ lòng về cách trò chuyện với dân trong biến cố Đồng Tâm, Mỹ Đức – Hà Nội

Posted: 24/04/2017 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh

Trò chuyện với dân không phải để ban ơn
Không phải cưỡi ngựa xem hoa rồi hét dân ra thương lượng
Trò chuyện với dân phải xuống tận xã tận thôn
Phải thấy hết những gì dân đang muốn

Trò chuyện với dân chưa hề là giỡn
Dân đẻ ra vua, đẻ ra cả ăn mày
Dân phẫn nộ là quan quân xách dép
Là thành trì kiên cố cũng lung lay

Trò chuyện với dân phải biết chắp hai tay
Biết nhận lỗi và cúi đầu sám hối
Trò chuyện với dân mà diễu võ dương oai
Coi chừng một đi không có ngày trở lại

Bởi vì dân là gốc, là nền, là mãi mãi
Là cội rễ giang sơn, là nguồn lực Tiên Rồng
Từ xưa tới nay bọn hôn quân vô đạo
Chống lại lòng dân đều dẫn đến diệt vong !

21-4-2017
Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.