Bốn bài thơ ngắn

Posted: 17/05/2017 in Nguyễn Tam Phù Sa, Thơ

Nguyễn Tam Phù Sa


Poet in construction
Jose manuel Merello

1.
“Sống theo thế, ở theo thời”
Câu ca trật búa trúng tôi, giật mình!
42 năm nghĩ mà kinh!
Lưỡng long hóa rắn miếu đình hết thiêng.

2.
Không có gì khiến ta ghê tởm và khinh bỉ
Bằng phải nghe những cái miệng không biết ngượng
Cứ ra rả phun ra những lời giả dối
Lâu và nhiều tới mức không biết đâu mới là sự thật!

3.
Làm thơ khoe chữ lẫn danh
Cấuu tứ thiếu máu chòng chành té sông
Chết lâm sàng ở a-cong
Dư đồ sắp mất vẫn còn hồ mơ.

4.
Đủ buồn dán khắp nước non
Dán ra tới tận phương Đông phương Đoài
Chổng mông kêu, lạy trong ngoài
Đừng cam tâm sống làm loài chó hoang.

Nguyễn Tam Phù Sa
Sài Gòn 12.5.2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.