Bốn bài thơ ngắn II

Posted: 30/05/2017 in Nguyễn Tam Phù Sa, Thơ

Nguyễn Tam Phù Sa

5.
Dạ thưa quan tỉnh, quan thành
Tám năm khiếu kiện còn manh quần què
Chổng mông lòi cái thường che
Trống kèn công lý càng nghe càng buồn.

6.
Mình ơi! Nhín nhót từng đồng
Đặng mua bó rọ bó lòng vào nhau
Đặng cùng thấm một chữ đau
Oan sai gọt riết càng lâu càng dài.

7.
Chặt cây, bán biển, lấp sông
Em ơi! Kệ họ, giữ lòng bàng quan
Coi như của ấy của làng
Được thua có mất chi phần hai ta.

8.
Cả đời dành cái chổng mông
Lạy cha không lạy, lạy ông ngoài đường
Lợi quyền khum cúi thấy thương
Chết về vàng-bạc-đất-vườn bốn không.

Nguyễn Tam Phù Sa
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.