Về án tù mẹ Nấm

Posted: 03/07/2017 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong

chúng xử mẹ Nấm tù mười năm
ai nghe tin không giận căm gan

cả một đảng độc tài chuyên chính
giáng đòn thù người mẹ đơn thân

tranh đấu bởi nặng lòng yêu nước
chống bạo quyền luồn cúi ngoại bang

giam được người vào trong ngục tối
làm sao giam khát vọng nhân dân?

Bắc Phong
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.