Mackeno | Tưởng thiệt | Đốt vàng mã | Những con muỗi về già

Posted: 05/09/2017 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

Mackeno

thất phu ngồi nhậu lu bù
đã quên bài học, học từ … ngày xưa
hưng vong thây kệ … mút mùa
hồn ai nấy giữ … gió lùa ngoài kia

27.08.2017

 

Tưởng thiệt

giả cầy giả nghĩa giả nhân
giả danh giả thánh giả thần giả sư
giả người giả thuốc ung thư
giả tranh giả tượng giả từ trong nôi

28.08.2017

 

Đốt vàng mã

thánh gióng thế kỷ hai mươi
phi bằng ngựa giấy lên chơi thiên đàng
lật qua cả mấy chục trang
những con ngựa đó thành hàng mã thôi

29.08.2017

 

Những con muỗi về già

những con muỗi nằm vùng sẽ gây thành dịch
không zika cũng sốt phát ban
chúng nguy hiểm như máy bay tiêm kích
bác sĩ bó tay ngồi ngắm lá vàng

chúng sẽ trở thành những nhà côn trùng học
viết lan man về núi ngự sông hương
sống ngoắc ngoải rồi chết không chịu khóc
nhớ những ngày trốn học xuống đường

29.08.2017

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.