Hậu sông Gianh

Posted: 03/10/2017 in Lê Quang Đông, Thơ

Lê Quang Đông

Trở về sau cuộc chiến
Những người nghèo gặp nhau
Rượu buồn cúng tử sĩ
Giác ngộ lòng rất đau…

Người nghèo như cơm nguội
Hẩm hiu vào chiến tranh
Hận thù nhau vô cớ
Giết nhau cũng không ngờ

Ai trao gươm ra trận
Sống chết mù khói hương
Trận tàn thương máu chảy
Đời ai thắt ruột mềm

Ai nhân danh công lý
Ngồi trên ngôi bạo tàn
Xua nước non vào trận
Xua dân nghèo lầm than

Người nghèo như lá úa
Rụng tàn sau chiến tranh
Chợt hiểu mình thua trận
Nằm bên xác da vàng

Nằm bên người tử trận
Trẻ thơ đầy nỗi đau
Mẹ già mê sảng gọi
Những hiền tài về đâu

Lệ đầy muôn hố mắt
Khóc cho đời dân quê
Khóc đau lòng nước đục
Thời ngụy sử u mê

Sẽ lưu vào hậu thế
Những người nghèo giết nhau
Rượu buồn thương tử sĩ
Giác ngộ lòng rất đau!

Lê Quang Đông
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.