Chi chi chành chành…

Posted: 12/10/2017 in Thơ, Trịnh Y Thư

Trịnh Y Thư


Tranh Bùi Xuân Phái

Thôn đông mỏ quạ ra rì
ủ ê chẳng đặng bỏ đi không đành
tóm con chi chi chành chành
đem về lột xác cái đanh rầu rầu.

Hạn là tháng hạn mưa ngâu
đành hanh bổ củi xỏ xâu thằn lằn
xương xa mát lạnh tiền căn
ngày nhằn hột lựu đêm nhằn hột le.

Bước qua nấm cỏ sè sè
vén quần tận bẹn măng hoe hoe vàng
cũng đòi học thói làm sang
bán thân từ độ hai hàng râu ria.

Nhớ làm chi chỉ trật trìa
kêu nhiêu cũng chỉ chầu rìa mà thôi
hôm nao theo nước về xuôi
la vang một tiếng lạnh đồi không hư.

Trịnh Y Thư
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.