Cục tẩy | Thơ bắp

Posted: 13/10/2017 in Thơ, Võ Định Hình

Võ Định Hình

Cục tẩy

cho mượn cục tẩy tui gôm bà nó hết đất đai sông núi
cái diện mục nhờ nhờ có cũng như không
bây giờ sách địa lý vẫn la toáng lên non sông gấm vóc núi vàng biển bạc
ngó đường chỉ tay mường tượng cảnh thổ lơ phơ tàu lá
tàu là tàu vị yểu bọn thổ phỉ
lá là lon lá lũ bợ đỡ tâng công kiếm chác
bọn điểm nhỡn rồng rắn xúm vào cắn càn nhơn trạch
cái gì liền môi liền răng ị ra chữ vàng
có mà hẩu xực hết đời ông sơ ông cố
các em đừng cố vọc đất ra bùn
tụi lớn đầu đã lồ gồ lên biểu ngữ

 

Thơ bắp

thơ kiểu gì giống ăn bắp rang
nhai nhai nhổ nhổ
phun
phèo phèo
đố nuốt
bắp liệng trúng phải anh nào lỗ đầu ráng chịu
thiệt vô vị cái về đựng popcorn bị vét hết trơn mà phin chưa chịu dứt
thằng cu bồi bắn pằng pằng mọi da đỏ chết hết trơn rồi sống lại
phi ngựa như điên
chỉ có quê mình núp dưới lỗ không ai bị chém vè
mấy con ma sống hoài không chịu chết

Võ Định Hình
6/10/2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.